Vadovo veiklos ataskaitos

2018 metų įstaigos vadovo veiklos ataskaita kartu su 2019 metų veiklos užtuotimis, siektinais rezultatais ir rezultatų vertinimo rodikliais