Socialinis pedagogas

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA

 

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tikslas – padėti ugdytiniams adaptuotis lopšelyje-darželyje, užtikrinti jų saugumą, socialinę raidą, stiprinti pasitikėjimą savimi. Sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai. Teikti socialinę paramą.

 

Uždaviniai:

 

  1. Rinkti informaciją ir išsiaiškinti ugdytinių poreikius, socialines problemas.
  2. Tirti ir analizuoti aplinkos faktorius, turinčius neigiamos įtakos vaikų ugdymo(-si) procesui ir socializacijai.
  3. Teikti informaciją ir pagalbą tėvams (globėjams), auklėtojams sprendžiant įvairias vaikų elgesio ir socializacijos problemas.
  4. Padėti kurti saugią ir sveiką vaikų socializacijos aplinką.
  5. Bendradarbiauti su kitomis socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, nevyriausybinėmis institucijomis.

 

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo būdai:

 

  1. Konsultavimas – vykdomas siekiant padėti spręsti ugdytiniams kylančias socialines pedagogines problemas, taikant įvairias konsultavimo formas ir būdus;
  2. Tiriamoji veikla – vykdoma siekiant išsiaiškinti ir įvertinti aplinkos poveikį ugdytiniams, nustatyti socialinės pagalbos galimybes;
  3. Prevencinė veikla – vykdoma siekiant užtikrinti saugią ugdymosi aplinką bei asmeninių, socialinių ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymąsi, taikant tikslingas priemones ir būdus;
  4. Tarpininkavimas – vykdomas siekiant padėti rasti tinkamiausius problemos sprendimo būdus, saugant ir ginant ugdytinių teises ir teisėtus interesus;
  5. Pagalbos tinklo kūrimas – vykdomas siekiant užtikrinti kompleksiškai teikiamos pagalbos ugdytiniui teikimą.