Teisės aktai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

 

Valstybinė švietimo strategija

 

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

 

Vaiko teisių konvencija

 

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas