Ugdymo kokybės samprata

UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA IR KRITERIJAI

 

Ugdymo kokybės kriterijus     Požymiai
 

 

Vaikas

ü  Pagarbus (savarankiškumą, iniciatyvumą ir pasitikėjimą savimi skatinantis) suaugusiojo požiūris į vaiką.

ü  Priimant sprendimus grupėje ir įstaigos veikloje atsižvelgiama į vaikų nuomonę.

ü  Gerbiama ir puoselėjama vaikų kultūra.

ü  Maksimalus grupės veiklos individualizavimas, tenkinant vaiko ir šeimos poreikius.

ü  Stebėjimas ir vaiko pažinimas labai svarbi ugdymo proceso dalis.

ü  Aukšti vaikų pasiekimai, visapusiškas visų kompetencijų išlavėjimas.

 

 

Ugdytojų sąveika

 

 

ü  Darnus pedagogų, tėvų ir specialistų ( logopedo, meninio ugdymo mokytojo ir socialinio pedagogo) bendravimas ir bendradarbiavimas.

ü  Tėvų įsitraukimas į ugdomąjį procesą.

ü   Aktyvus tėvų dalyvavimas priimant bendrus sprendimus įstaigoje bei pasidalijimas atsakomybe  už vaiko ugdymą.

ü  Glaudus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas su  vaiko gerovės komisija ir PPT.

ü   Daugiašalės partnerystės ryšiai su pradinėmis ir bendrojo lavinimo mokyklomis, kuriose ugdomi mūsų buvę ugdytiniai.

 

 

 

 

 

 

Pedagogas

ü  Nuolatinis pedagogo kvalifikacijos kėlimas, didelė darbo patirtis ir nuolatinis domėjimasis švietimo naujovėmis.

ü  Geranoriškas pedagogo atvirumas kaitai.

ü   Siekimas maksimaliai pažinti vaiką ir apibendrintų pažinimo išvadų taikymas planuojant ugdymo procesą ir vertinant vaikų pasiekimus, numatant tolimesnius ugdymo būdus, metodus ir turinį.

ü  Siekimas atsisakyti dominuojančios ugdytojo pozicijos ugdymo(si) procese,  iniciatyvą suteikiant vaikui.

ü  Pedagogo bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis, socialiniais partneriais.

ü  Geras IKT įvaldymas bei gebėjimas taikyti ugdymo procese.

ü   Nuolat tobulinami komandinio darbo įgūdžiai.

ü  Bendros pedagogų diskusijos, susitarimų ir sprendimų priėmimas.

ü   Reflektuotos ir apibendrintos pedagogo gerosios darbo patirties sklaida.

 

Aplinka

ü  Sukurta saugi, kūrybiškumą ir pažinimą skatinanti ugdomoji aplinka.

ü  Nuosekliai atnaujinama, turtinga, struktūruota, mobili fizinė grupes aplinka.

ü  Ugdomosios veiklos ir aplinkos pritaikymas, atsižvelgiant į vaikų poreikius, amžių, lytį.

ü  Vaiko saugumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą skatinanti emocinės, ugdomosios ir  fizinės aplinkos dermė.

 

Planavimas ir organizavimas

ü  Tikslingas, kryptingas, nuoseklus ir gerai koordinuojamas įstaigos, grupės veiklos planavimas ir organizavimas.

ü  Laiku ir aiškiai pateikta informacija.

ü  Strateginio įstaigos veiklos plano sudarymas ir tikslų numatymas.

ü  Vaikų ugdymo perspektyvos numatymas.

ü  Ugdymo kokybės analizė.

ü  Reflektavimo grupėse ir įstaigoje  patirties skatinimas.

ü  Projektinio planavimo plėtojimas ir tobulinimas.

ü  Įvairesnių ugdymo modelių įstaigoje taikymas.

 

 

Įstaigos mikroklimatas

ü  Šilti grupės darbuotojų tarpusavio santykiai.

ü  Geras tarpusavio susiklausymas, susikalbėjimas,  kolegialus  susitarimų ir sprendimų priėmimas.

ü  Geras administracijos požiūris į naujoves ir iniciatyvas.

ü  Palankių sąlygų sudarymas kelti kvalifikacinę kategoriją, lankyti seminarus.

ü  Bendrų įstaigos tradicijų atsiradimo skatinimas ir puoselėjimas.