VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rezultatas yra vaikų pasiekimai. Vaiko ugdymosi pasiekimai – tai ugdymosi procese įgyti vaiko gebėjimai, žinios ir nuostatos. Vertinimas – tai nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymo(si) ypatumus bei daromą pažangą kaupimas, apibendrinimas. Vaikų pasiekimai vertinami, atsižvelgiant ne vien į apibrėžtus, programinius ugdymo tikslus, bet ir į individualias kiekvieno vaiko išgales bei ypatybes, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos vaikui tinkamu būdu ir tempu. Stebėjimas – pagrindinis vaiko pažinimo vertinimo būdas.

 

Vaikų pasiekimai, laimėjimai 2019m

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.