Mokestis už darželį

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas “Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 2019 m. spalio 15 d. Nr. T-454 ir jo galiojančios suvestinės redakcija https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f8c69c92f04b11e993e1a0efdbde7def/asr
Vaiko tėvai (įtėviai, globėjai) moka 0,58 Eur dydžio mokestį už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.
Mokestis skaičiuojamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki mėnesio 20 dienos.
Jeigu dėl nepateisinamos priežasties mokestis nesumokamas daugiau kaip du mėnesius, įstaigos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš įstaigos, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai apie ketinimą priimti tokį sprendimą raštu įspėjo vaiko tėvus (įtėvius, globėjus).
Mokesčio skolos iš tėvų (įtėvių, globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Aprašo nuostatos taikomos nuostatos taikomos nepriklausomai nuo to, kada sudaryta mokymo sutartis su vaiko tėvais (įtėviais, globėjais).
Dėl mokesčio už ugdymo sąlygų tenkinimą nuo 2023-09-01