Mokestis už darželį

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2019 m. spalio 15 d. Nr. T-454

Sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 dieną.

Aprašo nuostatos taikomos nuo 2020 m. sausio 1 d. nepriklausomai nuo to, kada sudaryta mokymo sutartis su vaiko tėvais (įtėviais, globėjais).