Psichologo asistentas

Psichologo asistento veikla ugdymo įstaigoje

Tikslas

Padėti spręsti vaiko psichologines ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

Uždaviniai

Užtikrinti psichologinį švietimą tėvams ir pedagogams aktualiais psichologiniais klausimais, inicijuoti, rengti ir įgyvendinti prevencines veiklas.

Funkcijos

Ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdų numatymas;

Psichologinių problemų prevencijos programų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas;

Teigiamo ugdymo įstaigos bendruomenės požiūrio į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais formavimas;

Ugdymo įstaigos bendruomenės švietimas;

Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo grupių vedimas;

Grupinių tyrimų, atsižvelgiant į ugdymo įstaigos bendruomenės poreikius, atlikimas;

Darbo dokumentų tvarkymas bei pildymas.

Veiklos kryptys

Švietimas: tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

 

 

Psichologo asistentas dirba vadovaudamasis ugdymo įstaigos psichologo asistento pareigybės aprašymu, patvirtintu 2023 m. rugsėjo 1 d. įsakymu bei tarptautinės mokyklos psichologijos asociacijos etikos kodeksu.